Visste du dette om skogen vår?

Aktuelt / Vedfakta

Hvor mye skog er det egentlig i Norge? Hvor mange kubikk vokser den med i året? Og hvor mye av vårt Co2-utslipp binder den opp? Disse og mange flere spørsmål får du svar på hvis du leser videre.

10 fakta om skogen i Norge

  1. Skogen dekker over 37 prosent av landet vårt. På 40 prosent av dette arealet vokser det boreale lauvtrær som bjørk, osp, gråor, rogn og hegg
  2. Skogen binder årlig om lag halvparten av Norges CO₂-utslipp. Ved å drive aktiv skogskjøtsel kan vi opprettholde og øke bindingen på sikt.
  3. Skogen vokser med nesten 25 millioner m3 i året. Samtidig hogges det rundt 13 millioner m3 hvert år. Det er mulig å øke hogsten med 15 prosent (til om lag 15 millioner m3) innenfor bærekraftige rammer.
  4. Det står nesten 1000 millioner kubikkmeter trevirke i de norske skogene våre viser tall fra Landsskogtakseringen. Det er tre ganger så mye som på 1920-tallet.
  5. Av det stående volumet i Norge er 138,7 millioner m3 bjørk viser tall fra SSB. I Agder og Viken der vi har våre fabrikker står det henholdsvis rundt 9 millioner m3 og 17 millioner m3 bjørk.
  6. I 2020 ble det avvirket og solgt 1,2 millioner m3 vedvirke av lauv til brensel i Norge (SSB)
  7. FNs klimapanel peker på bruk av tre som erstatning for andre energikrevende og fossilbaserte produkter som ett av flere viktig klimatiltak.
  8. Skogbruket skaper arbeidsplasser i 9 av 10 kommuner
  9. Norge og Finland er det eneste landene i verden hvor så å si alt skogbruk er miljøsertifisert.
  10. Det biologiske mangfoldet i den norske skogen har utviklet seg positivt de siste hundre årene. Vi har blant annet fått flere gamle trær, døde trær og mer lauvskog. Sertifiseringen har bidratt til denne utviklingen.