Får 505.000 kroner i Enovastøtte

Aktuelt / Bjelland

Trekraft får 505.000 i støtte fra Enova for å prosjektere et 106 meter langt og 17 meter bredt parkeringshus om til lager og produksjonslokale. Prosjektet er i tråd med regjeringens sirkulærstrategi, der det det gis føringer for at levetiden på bygg må forlenges og materialer må brukes på nytt.

Skisse: Det «nye» bygget slik det vil se ut på Bjelland. Drag Arkitektur og Byggteknikk AS

Trekraft har over de siste ukene gjennomført en mulighetsstudie for å se på om det er teknisk og økonomisk gjennomførbart å flytte et 1800m2 stort parkeringshus fra Kristiansand sentrum og 5 mil lengre inn i landet. På Bjelland skal bygget brukes som lager og produksjonslokale.

Parkeringsanlegget er bygd i betong og tre og har Q-dekke på tak med takmembran. Veggene er laget av uisolerte treelementer som er skrudd sammen, limtredragere som bærende konstruksjon og det står på en ringmur av betong. Ytterkledning er royalimpregnert stående kledning.

Mest mulig av eksisterende bygg skal gjenbrukes

Målsettingen er at mest mulig av det eksisterende bygget skal kunne gjenbrukes på den nye tomten. Dette vil si alt med unntak av betong ringmur, som ikke er prosjektert og planlagt for ombruk. Alle veggelementer og takkonstruksjon vil bli gjenbrukt, med forsterkninger for snølasten på Bjelland.  Alle tekniske installasjoner vil også brukes på nytt, dvs lys, brannvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg mm.  

Konklusjonen fra mulighetsstudie er at det er gjennomførbart å flytte bygget og at det kan være regningssvarende økonomisk framfor å bygge nytt. Selv om bygget var planlagt for ombruk, er det ikke ukomplisert å gjennomføre prosjektet sier styreleder i Trekraft, Arne Roland. Det er langt mellom teori og praksis når det kommer til stykket.

(Tekst forsetter under bildet)

Styreleder Arne Roland (tv) og daglig leder Svein Bjerke.

God prosjektering viktig for sikre en rasjonell og sikker flytting

Det krever mye planlegging og en detaljert prosjektering for å sikre at arbeidet kan gjøres sikkert, rasjonelt og innenfor de økonomiske rammer som er satt. I tillegg må det gjøres noen modifikasjoner for å sikre at bygget blir hensiktsmessig i forhold behovene til Trekraft forteller Roland. Eksempelvis må ringmuren økes med minimum 50 cm for hele bygget. Dette for å få større innvendig takhøyde og dermed gjøre slik gjøre mer egnet til produksjons- og lagerbygg. Støtten på 505.000 fra Enova er utrolig viktig for oss for å klare å løfte dette prosjektet sier han.

Prosjektet i tråd med nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi

Regjeringens strategi for en sirkulær økonomi viser blant annet potensialet for verdiskapingen i et mer sirkulært norsk næringsliv. Dette prosjektet er et godt eksempel på at det er mulig å få til grønnere økonomi sier daglig leder i Trekraft, Svein Bjerke. At parkeringshuset i Kristiansand bygget flyttes og ombrukes gir faktisk en dobbel miljøeffekt smiler han. Bygget består av om lag 73m3 trelast og ved at dette ikke brennes, men heller får et nytt liv, sparer vi både ressurser og miljøet. Trevirke inneholder karbon tilsvarende ca. 700 kg CO2 pr. m3. Ved å ombruke framfor å bygge nytt reduserer vi klimafotavtrykket med rundt 100 tonn Co2.  I tillegg gir det en positiv miljøeffekt av at vi bruker tre framfor stål og betong i konstruksjon og fasade avslutter han.

Trekraft vil dele kunnskap

Tredriver Kristin Vedum i Tre på Agder

At Trekraft går foran og viser vei med å tenke sirkulært og trebasert er utrolig viktig for bransjen mener Kristin Vedum. Hun er en av de nasjonale tredriverene som jobber for en mer miljøvennlig og materialeffektiv byggenæring og kjenner ingen bygg på denne størrelsen som er flyttet.

Vi er et rikt land og har vært preget av en bruk- og kast mentalitet. I en del andre land som ikke har like god økonomi som oss, er sirkulærøkonomi en nødvendighet. Jeg er glad dette prosjektet blir en realitet. Det vil gi viktig erfaring til både konstruksjon av nye bygg som skal være «demonterbare» samt til hvilke utfordringer man møter når man skal plukke ned og gjenbruke et bygg av denne størrelsen sier hun. Gjennom nettverket av pådrivere som Vedum er en del av, vil Trekraft dele sin kunnskap og erfaring med byggherrer, arkitekter og entreprenører over hele landet.

FAKTA:

  • Trekraft har tidligere fått 280.000 i støtte fra Enova til å gjennomføre mulighetsstudien.
  • Det nye bygget skal stå ferdig klart til bruk på Bjelland senest i juni 2023.

Skrevet av Kristin Vedum, 15/12/2022